Regulamentul concursului

 1. Prevederi generale

   Concursul Național „Democrație și toleranță” reprezintă o formă complexă de educaţie civică care se adresează elevilor din ciclul primar şi gimnazial.

     Obiectivele generale ale concursului vizează asumarea rolului şi statutului de cetăţean în cadrul unei societăţi democratice, formarea şi dezvoltarea spiritului civic critic şi constructiv.

     În mod explicit concursul urmăreşte:

 • cunoaşterea conceptelor: democraţie, toleranţă, drepturile omului, drepturile copilului şi a relaţiilor dintre acestea;
 • cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale referitoare la aceste concepte;
 • exersarea de către elevi a atitudinilor şi comportamentelor democratice, tolerante, a spiritului civic;
 • formarea şi dezvoltarea deprinderilor de participare la viaţa comunităţii educaţionale şi locale din care elevii fac parte;
 • formarea motivaţiei în vederea promovării şi apărării drepturilor omului şi ale copilului.

2. Etapele şi datele concursului

 • etapa naţională.

     Perioada și locul desfășurării etapei naționale se stabilește și se comunică inspectoratelor școlare la începutul fiecărui an școlar.

3. Probele concursului

     A. Proba teoretică

Constă într-o lucrare scrisă care să satisfacă următoarele cerinţe:

 • să corespundă particularităţilor de vârstă ale elevilor;
 • să încurajeze gândirea critică şi reflexivă, precum şi valorificarea experienţei de viaţă a elevilor;
 • să fie explicit legată de problematica drepturilor copilului;
 • să coreleze explicit problematica drepturilor copilului cu cea a democraţiei şi toleranţei;
 • să valorifice competenţele dobândite prin studiul disciplinei Cultură civică;
 • la diferitele etape ale concursului subiectele şi baremele se realizează de către membrii subcomisiei de evaluare pentru proba teoretică;
 • durata probei teoretice este de 2 ore.

     B. Proba practic-aplicativă

     Constă în elaborarea unui proiect pentru soluţionarea uneia dintre problemele şcolii sau comunităţii locale căreia îi aparţin elevii.

Proiectul va avea forma unui portofoliu şi va conţine următoarele elemente:

 • informaţii cu privire la problemă-caracteristici, forme de manifestare, agenţi implicaţi, cauze, consecinţe ale nesoluţionării ei;
 • informaţii cu privire la soluţia propusă-argumente, caracteristici, agenţi implicaţi, costuri, timp estimat al aplicării, efecte previzionate;
 • informaţii cu privire la strategia preconizată pentru aplicarea soluţiei – persoane şi instituţii implicate, căi de acţiune, etape şi factori frenatori;
 • portofoliul va include un rezumat de maximum 3 pagini care sintetizează informaţiile cu privire la problemă, informaţiile cu privire la soluţia propusă şi cele cu privire la strategia preconizată pentru aplicarea soluţiei;
 • prezentarea portofoliului se realizează timp de maxim 15 minute.

     C. Proba artistică

     Constă în realizarea unei lucrări plastice (desen, grafică, pictură, colaj, sculptură etc.) care să ilustreze modul de soluţionare a problemei prezentate în cadrul proiectului de la nivelul probei practic-aplicative;

 • lucrarea plastică se realizează timp de 2 ore, simultan cu desfăşurarea probei teoretice.

Notă:

     La diferitele etape ale concursului, elevul participant la proba artistică îşi va aduce toate materialele necesare realizării lucrării plastice. Coala utilizată pentru lucrarea plastică va fi numai de format A3 – bloc mare de desen.

     În vederea evaluării de către membrii subcomisiei de la proba artistică, lucrarea plastică realizată va fi expusă simultan cu prezentarea portofoliului echipajului.

    Membrii subcomisiei probei artistice pot adresa întrebări elevilor care au realizat lucrările plastice.

4. Elevii participanţi la toate etapele

Participarea se realizează în cadrul echipajelor, formate din trei elevi, în următoarea componenţă:

 • un elev de clasa a VII-a sau a VIII-a, pentru proba teoretică;
 • un elev de clasa a VII-a sau a VIII-a, pentru proba practică, desemnat de clasa care a realizat portofoliul;
 • un elev de clasa a III-a sau a IV-a, pentru proba artistică;
 • la toate etapele, echipajele sunt formate din elevi din cadrul aceleiaşi unităţi şcolare;
 • ordinea intrării echipajelor în concurs (proba practică simultan cu expunerea lucrării plastice) se face prin tragere la sorţi;
 • la etapa naţională fiecare judeţ este reprezentat de echipajul clasat pe locul I la etapa judeţeană. Municipiul Bucureşti poate fi reprezentat de cel mult 3 echipaje.

     La etapa națională, în caz de egalitate, criteriile de departajare, în vederea stabilirii echipajului câștigător vor fi în ordine, punctajul obţinut la proba practică, punctajul obţinut la proba teoretică, punctajul obţinut la proba artistică. În caz de egalitate, aceleaşi criterii de departajare se aplică şi la etapa naţională (în vederea stabilirii ierarhiei finale).

5. Evaluarea probelor

     Pentru evaluarea lucrărilor teoretice, a portofoliilor şi a lucrărilor plastice se constituie trei subcomisii separate, alcătuite din cadre didactice de specialitate, care nu au elevi/rude în concurs.

     Subcomisiile vor avea următoarea componenţă:

 • subcomisia de evaluare-proba teoretică: include profesori evaluatori de cultură civică de la nivelul ciclului gimnazial;
 • subcomisia de evaluare-proba practică-aplicativă (portofoliu): include profesori evaluatori de cultură civică de la nivelul ciclului gimnazial;
 • subcomisia de evaluare-proba artistică: include un profesor de educaţie plastică şi un învăţător.

     Evaluarea (notarea) celor trei probe se realizează separat, prin punctaj (10-100 puncte) iar punctajul final este reprezentat de media aritmetică a punctajelor obţinute de echipaj la cele trei probe. La acest concurs nu se admit contestaţii.

6. Premierea

 • premiile și mențiunile se acordă în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 3035/10.01.2012, anexa 1, Metodologia–cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare;
 • la etapa naţională, premierea în bani se face în conformitate cu anexa la ordinul ministrului privind cuantumul premiilor pentru concursurile şcolare la care participă echipaje;
 • toţi elevii participanţi la etapa naţională primesc diplomă de participare din partea inspectoratului şcolar organizator.

7. Dispoziţii finale

     La etapa naţională echipajului calificat pentru județe/echipajele calificate pentru municipiul București prezintă portofoliul realizat pentru etapa judeţeană. Inspectorul de specialitate pentru ştiinţe socio-umane de la nivelul fiecărui judeţ/municipiul Bucureşti are obligaţia de a transmite, fără a depăşi termenul de 2 săptămâni de la desfășurarea etapei județene/a municipiului București, la MECTS, în atenţia inspectorului general pentru ştiinţe socio-umane, datele celor trei membri ai echipajului/echipajelor calificat/calificate pentru etapa naţională. Datele vor fi completate în cadrul machetei format xls, anexa 1, transmisă inspectorilor de specialitate la începutul anului școlar și vor include, pe lângă rubricile existente, pentru fiecare elev din cadrul echipajului, și precizarea probei la care participă (teoretică, practică, artistică, după caz). Listele vor fi semnate de inspectorul şcolar general şi inspectorul de specialitate şi transmise prin fax la numărul 021/3.13.55.47, și prin e-mail, în format scanat, la o adresă ce va fi comunicată, în timp util, inspectorilor de specialitate, până la data limită precizată.

Aceleaşi date vor fi transmise şi inspectoratului şcolar organizator al etapei naţionale.

Inspectoratul Şcolar Judetean Neamt

Inspector şcolar pentru ştiinţe socio-umane, prof. dr. Ioan Romeo Roman

Tel. 0723.721.645

e-mail: roman.romeo@yahoo.com